Αδειοδοτική Διαδικασία

Η κατασκευή ενός εργοστασίου βιοαερίου , απαιτεί πολλαπλές άδειες , όπως άλλωστε κάθε κατασκευαστικό έργο.

Σε κάθε περίπτωση , η αδειοδοτική διαδικασία , είναι μία πολύ απαιτητική διαδικασία η οποία απαιτεί υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας , καθώς συνδυάζονται αρκετές επιστήμες ( κατασκευές , περιβάλλον , ασφάλεια , εφοδιαστική , κτλ ).

Για τους παραπάνω λόγους , υποστηρίζουμε τους πελάτες μας , στην ανάπτυξη ολόκληρου του φακέλου της αδειοδοτικής διαδικασίας.