Μελέτη βιωσιμότητας της Επένδυσης

Ακολουθώντας, την μελέτη βιωσιμότητας, βάσει των πρώτων υλών, το έργο προσεγγίζεται απο την τεχνολογική και απο την οικονομική πλευρά. Ως προς τον υπολογισμό της απόδοσης λαμβάνονται υπόψιν τα παρακάτω στοιχεία :

α) Τύπος και διαθεσιμότητα πρώτης ύλης
β) Τοποθεσία εργοστασίου απο εφοδιαστική πλευρά
γ) Διαθεσιμότητα γης όσον αφορά την διάθεση του χωνευμένου υποστρώμματος

Επίσης η πρόγνωση απόδοσης περιλαμβάνει, εκτός των πληροφοριών σχετικά με το παραχθέν βιοαέριο, αλλά επίσης ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο, σχετικά με το κόστος επένδυσης, το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου, καθώς και τα κέρδη του εργοστασίου, για την περίοδο που θα έχει συναφθεί το συμβόλαιο αγοραπωλησίας με τον εκάστοτε αγοραστή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.